Opportunity for an international writer-in-residence working in Scottish Gaelic

We have some amazing news! Islay Book Festival has been awarded an international writer-in-residence grant by the British Council, and for the International Year of Indigenous Languages we’ve decided to use it to form a key part of our Gaelic programme for this year’s festival (29th August to 1st September).

The successful applicant will be offered a two-week funded residency on the beautiful island of Islay in the second half of August 2019. During their stay on Scotland’s famous whisky isle, the resident will work on a creative project with our schools and a number of local partners, as well as contribute their own work as part of our book festival programme and take part in a Gaelic cultural celebration.

While in residence on Islay, the resident will also have the opportunity to work on their own creative projects, form local partnerships and mix and collaborate with our other festival authors. Sponsored accommodation will be provided, and travel expenses will be covered by the British Council grant. The remainder of the grant (approx. £1,500 depending on travel expenditure) will be paid to the resident as a fee, which should also cover their subsistence during their stay.

Target applicants: the successful resident must be a writer, poet, storyteller or illustrator working in Scottish Gaelic, but who is not a UK resident.

Criteria for application:

 • Experience of working with young people on creative projects
 • Be able to speak Scottish Gaelic to a high enough standard to contribute to a creative project using the language
 • Be able to deliver a project efficiently and one that is engaging and have contemporary relevance
 • Have a selection of your own work to share with our book festival audience, whether published or unpublished
 • Be available from mid August until 1st September 2019
 • We would also be interested in any other talent the resident might be able to bring to our cultural event, e.g. musical instrument, step dancing, theatre, digital skills.

Application Process:

 • Applicants should submit a CV and supporting statement, along with a sample of your work, as emailed Word documents or PDFs
 • Supporting statement should be no more than 500 words/one side of A4 and should outline what kind of creative project you would propose working on with our island’s schools, along with any skills or experience
 • Applications should be sent to hello@islaybookfestival.co.uk marked for the attention of Kirsty Izat (Festival Coordinator)
 • Telephone or online interviews will be conducted from mid April.

Application deadline: Friday 5th April 2019


Cothrom do sgrìobhaiche air mhuinntearas eadar-nàiseanta ag obair ann an Gàidhlig na h-Alba

Naidheachd iongantach dhuibh!  Tha Fèis Leabhraichean Ìle air tabhartas-sgrìobhaidh eadar-nàiseanta fhaighinn bho Chomhairle Bhreatainn, agus airson Bliadhna Eadar-nàiseanta nan Cànanan Tùsanach tha sinn am beachd a chleachdadh mar phrìomh phàirt de ar prògram Gàidhlig aig fèis na bliadhna-sa (29 Lùnastal – 1 Sultain).

Thèid muinntearas maoinichte dà sheachdain ann an Ìle bhòidheach a thairgsinn dhan tagraiche soirbheachail san dàrna leth den Lùnastal 2019. Bithear ag obair air pròiseact cruthachail le ar sgoiltean agus le com-pàirtichean ionadail eile, a bharrachd air a bhith a’ cur ris an fhèis le an cuid obrach fhèin agus a’ gabhail pàirt ann an taisbeanadh cultarach Gàidhlig.

Fhads a bhitheas e/i ann an Ìle, bidh cothrom aig an sgrìobhaiche a bhith ag obair air pròiseactan pearsanta, a’ cruthachadh co-pàirteachasan ionadail agus a co-obrachadh le ùghdaran eile na fèise. Bidh àite-fuirich air a thairgsinn, agus bidh cosgaisean-siubhail pàighte le tabhartas Chomhairle Bhreatainn. Thèid an còrr den tabhartas a phàigheadh don sgrìobhaiche air mhuinntearas mar dhuais, a bhitheas cuideachd a’ gabhail a-steach teachd-an-tìr rè na h-ùine-fuirich.

Feumaidh tagraichean a bhith nan sgrìobhaichean, nam bàird, nan sgeulaichean no nan dealbhadairean ag obair ann an Gàidhlig na h-Alba, gun a bhith a’ tàmh san RA.

Tuairisgeul Thagraichean:

 • Bidh eòlas agaibh air a bhith ag obair le daoine òga air pròiseactan cruthachail.
 • Bidh a’ Ghàidhlig Albannach agaibh aig ìre far an urrainn dhuibh cur ri pròiseact cruthachail sa chànan.
 • Bidh sibh comasach air pròiseact a lìbhrigeadh ann an dòigh tarraingeach is co-aimsireil.
 • Bidh sibh deònach taghadh de na sgrìobhaidhean agaibh fhèin (foillsichte/neo-fhoillsichte) a roinn le luchd-frithealaidh na fèise.
 • Bidh sibh saor eadar meadhan an Lùnastail is toiseach na Sultaine.

Modh Tagraidh:

 • Bu chòir do thagraichean CB agus aithris-taice a chuir a-steach, còmhla ri eisimpleir den cuid obrach, mar sgrìobhainn Word no PDF.
 • Chan fhaod an aithris-taice a bhith nas fhaide na 500 facal/aon taobh de dhuilleag A4. Bu choir mìneachadh a thoirt cuideachd air an seòrsa pròiseact cruthachail air am bitheadh sibh airson obair le sgoiltean an eilein, còmhla ri fiosrachadh mu sgilean no eòlas sam bith eile a chuireadh ris an dreuchd.
 • Tagraidhean gu hello@islaybookfestival.co.uk airson aire Kirsty Izat (Co-òrdanaiche na Fèise).
 • Thèid agallamhan a chumail air fòn no air-loidhne bho mheadhan a’ Ghiblein.

 Ceann-là airson iarrtasan: Dihaoine 5 Giblean 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We promise not to overload your inboxes!

With thanks to our sponsors